همانگونه که از نامش پیداست بنام ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حسابها منظور میگردد و با توجه به اینکه هر ساله باید محاسبه و در حسابها منظور شود و نحوه محاسبه سنوات کارکنان به این ترتیب است ذخیره مزایای هر کارمند هر ساله بر اساس کل خدمت کارمند محاسبه شده و از مبلغ محاسبه شده ثبت شده سال قبل را کم و بقیه را به حساب هزینه منظور مینمایند تا به روز شود چون سنوات هر کارمند با توجه به حقوق آخرین سال خدمت محاسبه میشود و یکی از اصول حسابداری این است که به میزان ذخیره سنوات کارکنان میبایستی دارایی نقدی و یا غیر نقدی داشته باشی که در بانکها همان پشتوانه می نامند.

ذخیره مزایای پایان خدمت به دو صورت در حسابها هر ساله منظور میگردد:

1).مزایای پایان خدمت هرساله به کارکنان پرداخت میشود و در صورتی که به سال بعد منتقل شود در سایر حسابهای پرداختنی میتوان به عنوان سرفصل هزینه ها یا حقوق پرداختنی معوقه منظور میشود که در سال بعد پرداخت شود.(میتوان گفت که جزو بدهی های جاری است ولی نه به نام ذخیره مزایای پایان خدمت) 

2).مزایای پایان خدمت در خاتمه خدمت ایشان بعد از چند سال پرداخت میشود که در اینصورت جزو بدهی های غیر جاری منظور میگردد.

با توجه به استاندارد های حسابداری ذخیره مزایای پایان خدمت جزو بدهیهای غیر جاری طبقه بندی میشود چون شما هیچگونه معیار منطقی برای سنجش و تفکیک آن به جاری و غیر جاری وجود ندارد همانطور که گفتید جزو بدهی های غیر جاری است فقط در صورتی که تصمیم داشته باشید در سال بعد قسمتی از سنوات را پرداخت کنید آن قسمتی که قرار است پرداخت شود میتواند به بدهیهای جاری منتقل شود.

اجبار و لزومی در کار نیست در صورتی میتواند بدهی کوتاه مدت باشد که زمان کار مشخص باشد. ولی عموما چون مدت پایان کار مشخص نیست لذا جزو بدهیهای بلند مدت است.

مزایای پایان خدمت کارکنان به دو طریق پرداخت میگردد که به طبع باعث دو روش حسابداری متفاوت نیز میگردد که طبق قانون و استاندارد هر دو روش پذیرفته میشود.

1). محاسبه بازخرید خدمت کارکنان در پایان هر سال و پرداخت آن در ابتدای سال مالی بعد که ذخیره مزبور در حسابهای پرداختنی جاری طبقه بندی میگردد.

2).حاسبه بازخرید خدمت کارکنان در پایان هر سال و تعدیل ذخیره سنوات قبل و پرداخت آن در زمان قطع همکاری ، بازنشستگی و یا استعفا . که به دلیل نامشخص بودن زمان تسویه حساب و احتمال طولانی بودن مدت آن باید ذخیره مزبور در بدهیهای غیر جاری(بلند مدت) طبقه بندی گردد.

اگر قرارداد شرکت در میان سال تمام شود (پیمانکاری) و در بین سال با کارگران تسویه شود این بدهی جاری محسوب میشود (البته اغلب شرکت ها به دلیل اینکه هزینه هر سال را در ترازنامه محاسبه میکنند این کار را انجام میدهند در غیر اینصورت در اسفند همه ی شرکت ها زیان اساسی دارند) اگر به استاندارد های حسابداری نگاهی بیندازید خواهید دید که حساب ذخیره سنوات خدمت به عنوان یک گروه جداگانه و نه در طبقه بندی های جاری طبقه بندی میگردد دقیق در ترازنامه بین بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت یا غیر جاری بدهی هایی که در عرض یکسال(بعد از صورتهای مالی) قابل تسویه باشند تحت عنوان بدهی های جاری در ترازنامه ارایه میگردد.

در مورد ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان امکان تسویه در عرض یکسال چیزی غیر ممکن است و در واقع بدلیل عدم اطمینان از تسویه در عرض یکسال در سرفصل بدهی های غیر جاری منظور میگردد

ماهیت سرفصل حساب ذخایر بدهی غیر جاری میباشد و مثل ذخایر استهلاک دارایی ها در ترازنامه در بدهیهای غیر جاری طبقه بندی میشود .و فقط قسمتی که در سال مالی جاری هزینه و قرار به پرداخت میباشد جزو بدهی های جاری مانند سرفصل حقوق پرداختنی در ترازنامه عنوان میگردد.