دفاعیه مالیاتی : اغلب مودیان مالیاتی به این نکته واقف‌اند که در مواقعی که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشند، می‌توانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌هایی ارجاع کنند که قانون مالیات‌های مستتقیم تحت عنوان ” هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ” پیش بینی نموده است .

 

،وظیفه این هیات‌ها به زبان ساده، حل اختلاف مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی است.

 

 

ماده 97 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

 

در صورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.

 

در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

 

تبصره :
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

 

 

لازم به توضیح است که ماده 97 ، به موجب بند 22 ” قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394″‌، به طور کلی دستخوش تغییر شده، به این ترتیب که قرار است با برقراری نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور، دفاتر مودیان به طور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

با این وجود از آنجا که مطابق تبصره ماده 97 اصلاحی اخیر، در آن دسته از ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده باشد، مواد 97 و 98‌( موضوع تشخیص علی الراس ) و سایر مواد مرتبط ( 152و 153 و 154و 271) مصوب سال 1380 کماکان مجری خواهد بود. توصیه می شود مفاد مواد قانونی یاد شده، همچنان توسط مودیان و عوامل مالی و مالیاتی آنان مورد توجه قرار گیرد.

 

 

هیات های حل اختلاف مالیاتی

به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم :

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

 

1_ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور .
 2_ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ، رییس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود .

 

3_ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران  یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران  یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد .

 

تبصره 1:
جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است ، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .

 

تبصره 2:
اداره امور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضای هیات‌های حل اختلاف بر اساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود .

 

 

 

انتخاب  نماینده  بند  3 ماده 244

 

با عنایت به بند 3 ماده 244 ، مودی در انتخاب ” یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی” در قانون مختار است ، مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را به صراحت اعلام نماید ، در غیر اینصورت سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکل های مذکور در بند 3 ماده 244 با توجه به نوع فعالیت مودی  مخیر خواهد بود .

 

در نتیجه در صورتیکه مودیان انتخاب خود را به صراحت در متن اعتراض خود قید ننمایند ، نمی توانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعا در جلسه هیات حاضر شود .

 

 

آیا انتخاب نماینده به معنای انتخاب شخص خاص  مورد نظر مودی است ؟

 

در مواردی ، مودیانی که به امور مالیاتی اتاق تهران مراجعه می نمایند ، انتظار دارند نماینده اتاق بازرگانی که قرار است در هیات شرکت کند ، جهت مذاکرات و هماهنگی ، قبلا به مودیان مزبور معرفی شود .

 

امور مالیاتی اتاق تهران به دلایل ذیل از بر آوردن این قبیل انتظارات معذور است :

 

اولا : به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات با سازمان امور مالیاتی است .

 

بر اساس روال جاری سازمان امور مالیاتی ، توزیع پرونده ها و بر گزاری جلسات در صبح روز تاریخ تشکیل جلسات انجام می پذیرد . لذا هیچیک از نمایندگان  بند های 3 گانه ماده 244، تا تاریخ تشکیل جلسه از محتوای پرونده هایی که به آنان ارجاع خواهد شد مطلع نیستند .

 

با این حال هریک از تمایندگان از تاریخ ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف، قانونا از امکان  استفاده از زمان کافی برای صدور رای  برخوردار بوده و ملزم  به صدور رای در همان  تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی  نخواهند بود .

 

 

بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383   آیا نماینده وکیل مدافع  مودی است ؟

 

نماینده اتاق بازرگانی و یا هریک از نمایندگان بند 3 ماده 244 وکیل مدافع مودی نیستند . وظایف این نمایندگان صیانت از حقوق قانونی متقابل مودیان و سازمان امور مالیاتی است .

 

نمایندگان مزبور، برای این در هیات ها حضور دارند که نگاه هیات حل اختلاف به ” قانون ” یک سویه و با تفسیر به رای به نفع سازمان امور مالیاتی صورت نگیرد .

 

مودیان محترم به این مثال نقض توجه نمایند که در هیچ مرجعی که امر خطیر قضاوت را بر عهده داشته باشد، دادستان و وکیل مدافع حق صدور رای ندارند و تنها قاضی است که با توجه به  کیفر خواست دادستان و دفاعیات وکیل مدافع  و بر اساس اجتهاد خود به صدور رای مبادرت می نماید .

 

در هیات های حل اختلاف مالیاتی، هر سه داوران، اعم از نمایندگان بند های 1 و 2 و 3 ماده 244 ، نقشی مشابه و برابر با  قاضی را ایفا می کنند و هریک مجاز به صدور رای مستقل هستند،  رای نهایی بر اساس نظر اکثریت داوران یاد شده اعتبار می یابد .

 

 

 

ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم
تخلف قضات اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .

 

چه کسی  می تواند نقشی مشابه وکیل مدافع را هیات های حل اختلاف مالیاتی ایفا نماید ؟

توصیه می شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی‌، ضریب موفقیت مودیان را در هیات ها افزایش دهند. فراموش نکنید که مشاورین مزبور تنها در صورت داشتن وکالتنامه رسمی معتبر  مجاز به حضور در جلسه هیات ها می باشند .

 

 

 

وقتی یکی از نمایندگان ماده 244 در جلسه رسیدگی هیا ت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد  :

 

1.      دفاعیات خود را کتبا  مطرح کنید . ( فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیات ها ثبت و رسید دریافت نمایید )

2.      مراتب عدم حضور تماینده غایب را کتبا در صورتجلسه رسیدگی ذکر  و به استناد تبصره 1 ماده 244 موکدا عدم رسمیت جلسه را  اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید .

3.      در صورتیکه نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال نمایید .

 

 

به موجب ماده 216 قانون مالیات های مستقیم :

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد ، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد . رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است .

 

تبصره 1:
در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ، به موقع اجرا گذارده شده است ، هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد . رای صادره از هیات‌های حل اختلاف قطعی است .

 

تبصره 2:
در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیاتقانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است . مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود .

 

 

ماده 237 قانون مالیات های مستقیم 

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد . امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند .
تبصره: حذف شده است .

 

 

 با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم،

گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام نمایید. به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد.

 

 

۲. گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید.

 

۳. نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، آرا شورایعالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرت‌های احتمالی را فهرست کنید.

 

 

۴. لایحه دفاعیه خود را با تصریح مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم نمایید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد کلام خودداری کنید.

 

۵. در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید.

 

 

نمونه یک لایحه دفاعیه مالیاتی

 

 

امور  محترم مالیاتی …………

موضوع:
درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال ……….(موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م)

 

 

باسلام  و احترام
باعنایت به برگ تشخیص عملکرد سال ………..(به شماره ………..مورخ … /…../…..)و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در برگ تشخیص به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.

 

۱)   مبلغ ……………………  میلیون ریال که در بستانکار حساب سود وزیان سنواتی بوده، دو باروبصورت مضاعف  به مبلغ مشمول مالیات شرکت اضافه شده یکبار توسط شرکت ودر اظهارنامه ابراز گردیده ویکبار در جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی (که توسط ممیز محترم استخراج  شده) به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده  است.

 

۲)    ممیز محترم جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی را به جمع مشمول مالیات اضافه نموده ولی جمع بدهکار این حساب که هزینه های قاطع ومشخصی مانند هزینه حسابرسی هزینه بیمه  پیمانکاری وسایر موارد بوده لحاظ ننموده است خاطر نشان می سازد این مبالغ در اظهارنامه اعلام گردیده که مطابق با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ق.م.م میباشد.

 

 

۳)   مبلغ ……….. میلیون ریال طی ۸ ردیف با اهمیت به شرح پیوست  از مجموع هزینه های سال عملکرد برگشت خورده ،که برخی از موارد آن بخصوص ردیف ۱و۲ باتوجه به عدم انطباق با قوانین مالیاتی نیاز به بررسی مجدد دارد.(بطور مثال در خصوص ردیف ۱ ممیز محترم مبلغ ذکر شده در سند محضری (که معمولاً به جهت محاسبه حق الثبت توسط اداره دارایی به دفاتر اسناد رسمی اعلام  میگردد)را ملاک وماخذ  هزینه استهلاک بیل مکانیکی قرارداده در حالیکه قولنامه موجود  و وجوه پرداختی به فروشنده ونیززمان در اختیار گرفتن دستگاه چیز دیگری را نشان میدهد.بهر حال این برگشت هزینه مغایر با بند یک ودو ماده ۱۴۹ ق.م.م میباشد.

 

 

ویا در خصوص ردیف ۲ وبرگشت  هزینه های مطالبات مشکوک الوصول به استحضار میرساند این سند نه تنها برآوردی نبوده بلکه متکی به اسنادقانونی جهت لاوصول بودن آن است ودقیقاتمامی بند های آیین نامه مربوطه در این خصوص رعایت شده ،لذا برگشت این هزینه مغایر با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م میباشد.

 

 

مستدعی است با عنایت به موارد مذکور واسناد ومدارک پیوست دستور تجدید رسیدگی صادرنمائید تا انشاء الله پرونده سال ………… این شرکت با توافق  قطعی گردد/.